Sahel viu

A través d’aquest eslògan es vol donar a conèixer els esforços de moltes persones, especialment dones i joves, enfront de la greu situació de crisi econòmica, social i alimentària que travessa la zona del Sahel.

Amb aquesta campanya volem mostrar totes aquelles realitats existents al Sahel, habitualment silenciades o invisibilitzades, que posen en relleu les capacitats de resistència, desenvolupament i progrés existents en molts sectors de la societat malgrat les infinites dificultats a les quals s’enfronten.

Trencar amb alguns dels estereotips existents sobre el continent africà, fruit de la mirada complaent i pietosa tradicional d’occident.

Entendre a aquestes persones, no com a vulnerables sinó com a població que hem convertit en vulnerables. Persones que mostren ser resilients i originals a l’hora de generar projectes i idees, acostant-se a la terra d’una manera natural i solidària.

Sahel coopera

Sahel Coopera

«Sahel Coopera» es tradueix en un treball de col·laboració i desenvolupament local a Níger i Mali. La base d’aquest treball resideix en la idea que una persona aconsegueix el seu objectiu només si també altres persones aconsegueixen el seu. Contribuint conjuntament a la cerca de solucions creatives que incloguin les necessitats de totes les parts implicades.

El cooperativisme parteix de la cerca del bé comú a través de grups que decideixen crear una cooperativa. I, en què consisteix una cooperativa? Una cooperativa és l’associació d’un grup heterogeni de persones que, de manera voluntària decideixen crear una empresa de propietat col·lectiva de gestió democràtica per a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals.

Sahel està cooperant i aquest cooperativisme és necessari no sols com a mitjà per a cobrir necessitats, sinó també com una forma diferent de generar realitats més humanes i solidàries, a més de conformar una proposta sòlida enfront de la lògica capitalista.

 • A Níger, en els 20 pobles en els quals treballem hem donat suport a la creació de 40 cooperatives (20 de dones i 20 de joves) per a posar en marxa projectes d’interès general per a la comunitat: negocis col·lectius, préstecs a famílies vulnerables, etc.
 • Les cooperatives no persegueixen únicament una fi econòmica, sinó també de representació social de les persones més vulnerables de cada poble. Així, les cooperatives creades constitueixen un fòrum on les i els veïns es reuneixen periòdicament amb les autoritats municipals per a establir conjuntament les prioritats de desenvolupament de la comunitat.
 • En total, unes 2.100 persones dels 20 pobles d’intervenció formen part de les cooperatives creades. D’elles, prop del 45% s’han adherit a les cooperatives en l’últim any, conseqüència de l’èxit dels projectes desenvolupats.
 • La inclusió de persones joves en les cooperatives és essencial. D’aquesta manera, les persones joves s’impliquen en la gestió dels assumptes comunitaris, es fan propi el seu futur i descarten projectes migratoris sovint abocats a la marginació i la precarietat en nuclis urbans de la regió.
Sahel emprèn

Sahel emprèn

«Sahel emprèn» ens parla de la capacitat de decisió que desenvolupen moltes persones alhora, d’incidir directament sobre les seves alternatives de futur. Per a això és necessari fer referència a la resiliència. Com resa aquesta pàgina web, un dels trets més representatius de les persones que habiten en aquesta part d’Àfrica prové, en força intensitat, de l’elasticitat de les poblacions locals i la seva capacitat de reinventar-se enfront dels conflictes.

 • Des de 2017, les dones dels pobles en els quals treballem han posat en marxa 20 petits negocis en sectors com la producció de crema o d’oli de cacauet, l’engreixament oví o la venda de productes alimentaris. Aquests negocis s’han consolidat i, amb els ingressos generats, les dones realitzen altres activitats econòmiques i donen petits préstecs a veïnes i veïns de les comunitats.
 • A partir de 2020, un total de 194 joves (els quals 90 són dones) començaran itineraris de formació professional per a buscar una ocupació en sectors econòmics o agrícoles. La fusteria, la mecànica, la costura i la construcció són algunes de les branques en les quals les persones joves seran formades.
 • Un de les grans demandes de la població a Níger és saber llegir i escriure. Poder llegir un document oficial o escriure una carta a l’alcalde del teu poble constitueixen accions bàsiques a les quals aspira la població del Sahel rural. Per a això, hem posat en marxa 20 centres d’alfabetització amb doble torn de classes: les dones, al matí; els joves, a la tarda. D’aquí a 2022, s’espera haver alfabetitzat a unes 2.500 persones.
Sahel es cuida

Sahel es cuida

L’actual manera de viure basat en l’explotació de recursos naturals, la producció desmesurada de béns de consum que no acaba d’arribar de la mateixa forma a les diferents parts del món, dóna lloc a formes de subsistència que es basen en les desigualtats entre el nord i el sud geogràfic.

El sistema capitalista ha donat lloc a una acceleració del Canvi Climàtic convertint-se en la amenaça més gran amb la qual es troba la humanitat actual. En aquest sentit, el Sahel és una de les zones del món on es viuen les conseqüències més dures d’aquest fenomen amb l’aparició de llargs períodes de sequera i el ràpid avanç de la desertificació, afectant especialment els col·lectius de dones i joves amb els quals treballa MPDL.

Mali i Níger són països l’economia dels quals ha estat basada principalment en l’agricultura i la ramaderia, per la qual cosa estan sent especialment afectats per l’avanç del Canvi Climàtic. Tant és així, que al Sahel el 80% de les terres cultivables s’han vist degradades i les temperatures estan pujant 1,5 vegades més ràpides que la mitjana mundial. Multitud d’organitzacions ens referim a la situació existent com a «crisi alimentària estructural i omnipresent» donada la gravetat de la situació.

 • «Sahel es cuida» té com a premissa el diagnòstic dels problemes ambientals i la generació d’alternatives que contemplin la regeneració del sòl i els cultius, contribuint també a frenar l’avanç del canvi climàtic.
 • A Níger, recuperarem per al cultiu aproximadament 200 hectàrees de terres degradades. Amb aquestes terres, 600 famílies podran augmentar les seves produccions per a millorar la seva alimentació i dedicar una part de la collita a la venda.
 • A Níger, hem posat en marxa un programa de capacitació en gestió ambiental sostenible i agricultura intel·ligent enfront del canvi climàtic per a 1.820 persones.
 • A Níger, es regeneraran 600 hectàrees de bosc natural amb l’objectiu de conservar i fer valdre la biodiversitat de la zona, els recursos hídrics i els hàbitats. A més, es generen recursos addicionals per a l’absorció de carboni i d’altres gasos d’efectes hivernacle (GEI).
 • A Níger, s’ha creat un programa de formació de les famílies amb la qual s’espera la reducció de l’ús de llenya per a tasques domèstiques en 950 quilos en els pròxims tres anys.
Sahel mira endevant

Sahel mira endavant

«Sahel mira endavant» està directament relacionat amb la implicació de moltes comunitats locals en la lluita quotidiana per construir una Cultura de Pau. La pau és un procés de conciliació entre totes les persones que viuen juntes, i que requereix el treball continu de promoció de la pau cultural, estructural i directa. Aquesta definició es correspon amb una visió de pau positiva.

Una veritable Cultura de Pau es compon de valors com l’harmonia de l’ésser humà amb si mateix, els altres i la naturalesa; la transformació pacífica dels conflictes, els valors cooperatius, l’equitat, la justícia social, la importància de la responsabilitat personal i col·lectiva, així com el respecte i promoció dels drets humans i llibertats fonamentals.

Aprendre a viure en una Cultura de Pau és aprendre a conviure, a conèixer-se a si mateix , a desenvolupar competències i habilitats per a la convivència i la regulació de conflictes, aprendre a ser autònom i responsable i a viure amb l’entorn cuidant la naturalesa. És aprendre a participar i a comprometre’s, tenint sempre present les relacions entre el local i el global.

 • A Níger, s’ha posat en marxa un programa d’educació i formació en valors que aconseguirà 4.000 persones en els pròxims anys. Els líders religiosos, el professorat de les escoles i líders locals seran les persones encarregades de la capacitació de les seves pròpies comunitats.
 • Malgrat el masclisme estructural existent a Níger, durant els últims anys s’han creat 20 escoles de marits en les quals els homes de les comunitats són sensibilitzats i capacitats per a respectar els drets de les dones, especialment en matèria sexual i reproductiva.
 • Les associacions de dones de la zona d’intervenció de MPDL a Níger s’han convertit en actors actius de mobilització social en favor dels drets de la dona. De manera autònoma i sostinguda, realitzen campanyes de mobilització entorn de temes com la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats o l’accés de la dona a recursos productius.